Huishoudelijk Reglement van de Stichting Vrouwen & Zaken
Vastgesteld op 15 april 2011

Algemene bepalingen

Art. 1.1

Dit huishoudelijk reglement is van toepassing op de Stichting Vrouwen & Zaken, haar bestuur en de bij deze stichting aangesloten personen en bedrijven. Daarnaast zijn deze bepalingen van toepassing op eenieder die gebruik maakt van de faciliteiten die de stichting biedt.

Art. 1.2

De Stichting Vrouwen en Zaken zal in dit huishoudelijke reglement worden aangeduid met ‘de stichting V&Z’. Het bestuur van de stichting V&Z wordt aangeduid als ‘het bestuur’.

Art. 1.3

De bij de stichting aangesloten personen en bedrijven worden in dit huishoudelijk reglement aangeduid met ‘deelnemer(s)’.

Art. 1.4

Dit huishoudelijk reglement is vastgesteld door het bestuur op basis van artikel 10 van de statuten van de stichting V&Z welke d.d. 15 april 2011 bij notariële akte zijn vastgesteld, of de in aanvulling hierop of ter vervanging hiervan vastgestelde statuten van de stichting V&Z, verder te noemen ‘de statuten’.

Werkwijze

Art. 2.1

De stichting V&Z tracht haar doel, als omschreven in de statuten, te verwezenlijken door het organiseren en houden van bijeenkomsten, workshops, al dan niet sportieve activiteiten, bedrijfsbezoeken en presentaties door gastsprekers.

Art. 2.2 Werkgroepen

 • Het bestuur kan voor de uitvoer van haar taken een of meerdere werkgroepen instellen. We onderscheiden twee soorten werkgroepen; vaste werkgroepen die voor
  onbepaalde tijd opgericht worden, ad hoc werkgroepen die voor beperkte tijdsduur of beperkt doel in het leven worden geroepen;
 • Een werkgroep bestaat minimaal uit drie leden; Een coördinator en twee leden;
 • Werkgroepen zijn belast met het organiseren van activiteiten voor de stichting. De coördinator van een werkgroep is verantwoording schuldig aan het bestuur over de door zijn/haar werkgroep ontplooide activiteiten en de financiële consequenties daarvan;
 • Indien het bestuur dit nodig acht kan een van de bestuursleden als coördinerend lid plaatsnemen in een werkgroep;
 • Werkgroepsleden zijn niet bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten met derden,
  tenzij hiervoor door het bestuur toestemming is gegeven;
 • Vaste werkgroepsleden worden benoemd door het bestuur voor de duur van ten minste één boekjaar;
 • Een werkgroepslid kan individueel aftreden;
 • Indien het bestuur dit nodig acht, ontslaat het een werkgroepslid. Indien door het lid gewenst, motiveert het bestuur dit besluit;
 • Indien de werkgroep eigen correspondentie voert dient er een duplicaat, al dan niet elektronisch, aan het bestuur overhandigd te worden;
 • Werkgroepen stellen werkplannen en bijbehorende deelbegrotingen op, op basis van het door het bestuur vastgestelde beleid;
 • Werkgroepen dienen een draaiboek bij te houden en een verslag op te stellen van alle georganiseerde activiteiten.

Deelnemers

Art 3.1

De stichting V&Z kent deelnemers. Slechts zij die zijn aangesloten bij de stichting V&Z kunnen deelnemen aan de door haar georganiseerde activiteiten. Deelnemers mogen per activiteit één introducé meenemen, mits vooraf aangemeld. Een introducee mag éénmalig een bijeenkomst bijwonen alvorens lid te worden. Het bestuur kan voorafgaand aan een activiteit aangeven dat introducés niet welkom zijn.

Art. 3.2

Zij die zich kunnen aansluiten zijn:

 • vrouwelijke ondernemers wiens onderneming staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel;
 • ondernemende vrouwen binnen een bedrijfsorganisatie welke staat ingeschreven
  in het handelsregister van de Kamer van Koophandel; de inschrijving
  en correspondentie geschiedt via het bedrijf.
 • Uit eenzelfde vestigingsplaats kunnen maximaal 2 deelnemers uit dezelfde
  branche lid worden.

Art. 3.3

Het staat het bestuur vrij om degene die aansluiting zoekt bij de stichting V&Z en die blijkens de bedrijfsomschrijving in het handelsregister of blijkens zijn feitelijke activiteiten zich richt op dezelfde of concurrerende doelen als de stichting, uit te sluiten van aansluiting.

Art. 3.4

De deelnemers hebben noch enig stemrecht in enige vergadering van de stichting V&Z of haar bestuur, noch zijn zij op andere wijze betrokken bij de benoeming van het bestuur van de stichting V&Z.

Financiële verplichtingen

Art. 4.1

Zij die deelnemen aan de stichting V&Z dienen hiertoe een jaarlijkse bijdrage te voldoen. De te betalen bijdrage wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld en wordt jaarlijks aan de deelnemers gefactureerd. Betaling hiervan dient te geschieden binnen dertig dagen na de op de factuur vermelde factuurdatum.

Art. 4.2

De stichting V&Z mag voor de door haar te organiseren activiteiten een toeslag in rekening brengen. De deelnemers zullen hiervan voorafgaand aan de activiteit op de hoogte worden gesteld.

Art. 4.3

Wanneer een deelnemer zich heeft aangemeld voor een door V&Z georganiseerde bijeenkomst kan deze aanmelding vóór de op de website vermelde sluitingsdatum kosteloos geannuleerd worden. Indien de reservering na de sluitingsdatum wordt geannuleerd zal het vooraf aangegeven No Show bedrag in rekening worden gebracht.

Art. 4.4

Wanneer een factuur niet binnen de eerste termijn van dertig dagen is voldaan is de deelnemer in verzuim. De deelnemer is vanaf dan de wettelijke handelsrente verschuldigd over het openstaande totaalbedrag. Deelnemers die niet tijdig betalen ontvangen na dertig dagen een eerste herinnering, is er na veertien dagen nog niet betaald dan volgt een tweede herinnering met verschuldigde rente. Is er veertien dagen nadien nog niet betaald dan volgt
een aanmaning met de mededeling dat de deelnemer verwijderd wordt van de website. Wanneer hierop geen betaling wordt ontvangen gaat het bestuur vordering ter incasso uit handen geven aan een derde. De hiermee gemoeide kosten komen voor rekening van de deelnemer.

Art. 4.5

Wanneer een deelnemer in verzuim is met de betaling van enige factuur kan het bestuur deze deelnemer weigeren bij de door de stichting V&Z georganiseerde activiteiten.

Art. 4.6

Wanneer een deelnemer niet of niet tijdig voldoet aan de op hem rustende financiële verplichtingen voortvloeiende uit het aangesloten zijn bij de stichting V&Z kan het bestuur, eenzijdig, besluiten om aansluiting te beëindigen.

Art. 4.7

Een eventuele nieuwe aanmelding van de voormalige deelnemer zal pas één jaar na een eerdere beëindiging van de aansluiting bij de stichting V&Z in behandeling worden genomen. De aanvraag kan in dat geval slechts middels eenstemmig bestuursbesluit worden geaccepteerd.

Art. 4.8

De bijdrage van de stichting V&Z loopt van 1 juni tot 1 juni.

Art. 4.9

Bij toetreding tot de stichting V&Z gedurende het lopende boekjaar, t.w. de maanden december tot juni zal de hoogte van de bijdrage door het bestuur worden bepaald.

Art. 4.10

Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van adreswijzigingen.

Art. 4.11

Een deelnemer is bevoegd de aansluiting bij de stichting tegen het einde van het boekjaar te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste twee maanden; er vindt geen restitutie plaats van de reeds betaalde jaarlijkse bijdrage. De beëindiging dient te geschieden door een schriftelijke kennisgeving aan het bestuur. Zonder schriftelijke beëindiging wordt het lidmaatschap stilzwijgend met 1 jaar verlengd.

Slotbepalingen

Art. 5.1

De bepalingen in dit reglement vinden hun oorsprong in de statuten. Daar waar deze (ogenschijnlijk) in strijd zijn met de laatstgenoemde, dient de desbetreffende bepaling herzien te worden en zijn de statuten leidend.

Art. 5.2

In die gevallen, waarin de reglementen, noch de statuten, noch de wet voorziet, beslist het bestuur bij meerderheid van stemmen.

Art. 5.3

Alle bestuursleden zijn gehouden de statuten en het reglement, te kennen, na te leven en op naleving toe te zien.