Vrouwen & Zaken

Reglement

Huishoudelijk Reglement van de Stichting Vrouwen & Zaken te Nijkerk.
Vastgesteld te Nijkerk op: 15 april 2011

Algemene bepalingen
Art. 1.1
Dit huishoudelijk reglement is van toepassing op de Stichting Vrouwen & Zaken,
haar bestuur en de bij deze stichting aangesloten personen en 
bedrijven.
Daarnaast zijn deze bepalingen van toepassing op eenieder 
die gebruik maakt
van de faciliteiten die de stichting biedt.

Art. 1.2
De Stichting Vrouwen en Zaken zal in dit huishoudelijke reglement worden
aangeduid met ‘de stichting V&Z’. Het bestuur van de stichting V&Z wordt
aangeduid als ‘het bestuur’.

Art. 1.3
De bij de stichting aangesloten personen en bedrijven worden in dit huishoudelijk
reglement aangeduid met ‘deelnemer(s)’.

Art. 1.4
Dit huishoudelijk reglement is vastgesteld door het bestuur op basis van artikel 10
van de statuten van de stichting V&Z welke d.d. 15 april 2011 bij notariële 
akte
zijn vastgesteld, of de in aanvulling hierop of ter vervanging hiervan vastgestelde
statuten van de stichting V&Z, verder te noemen ‘de statuten’.


Werkwijze
Art. 2.1

De stichting V&Z tracht haar doel, als omschreven in de statuten, te verwezenlijken
door het organiseren en houden van bijeenkomsten, workshops, al dan
niet sportieve activiteiten, bedrijfsbezoeken en presentaties door gastsprekers.

Art. 2.2 Werkgroepen
a. Het bestuur kan voor de uitvoer van haar taken een of meerdere werkgroepen instellen.
We onderscheiden twee soorten werkgroepen; vaste werkgroepen die 
voor
onbepaalde tijd opgericht worden, adhoc werkgroepen die voor beperkte
tijdsduur of beperkt doel in het leven worden geroepen;
b. Een werkgroep bestaat minimaal uit drie leden; Een coördinator en twee leden;
c. Werkgroepen zijn belast met het organiseren van activiteiten voor de stichting.
De coördinator van een werkgroep is verantwoording schuldig aan het bestuur
over de door zijn/haar werkgroep ontplooide activiteiten en de financiële
consequenties daarvan;
d. Indien het bestuur dit nodig acht kan een van de bestuursleden als coördinerend
lid plaatsnemen in een werkgroep;
e. Werkgroepleden zijn niet bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten met derden,
tenzij hiervoor door het bestuur toestemming is gegeven;
f. Vaste werkgroepleden worden benoemd door het bestuur voor de duur van
ten minste één boekjaar;
g. Een werkgroeplid kan individueel aftreden;
h. Indien het bestuur dit nodig acht, ontslaat het een werkgroeplid. Indien door
het lid gewenst, motiveert het bestuur dit besluit;
i. Indien de werkgroep eigen correspondentie voert dient er een duplicaat,
al dan niet elektronisch, aan hetbestuur overhandigd te worden;
j. Werkgroepen stellen werkplannen en bijbehorende deelbegrotingen op,
op 
basis van het door het bestuur vastgestelde beleid;
k. Werkgroepen dienen een draaiboek bij te houden en een verslag op te stellen
van alle georganiseerde activiteiten.


Deelnemers
Art 3.1
De stichting V&Z kent deelnemers. Slechts zij die zijn aangesloten bij de
stichting V&Z kunnen deelnemen aan de door haar georganiseerde activiteiten.
Deelnemers mogen per activiteit één introducé meenemen, mits vooraf
aangemeld. Een introducee mag éénmalig een bijeenkomst bijwonen alvorens
lid te worden. Het bestuur kan voorafgaand aan een activiteit aangeven dat
introducés niet welkom zijn.

Art. 3.2
Zij die zich kunnen aansluiten zijn:
- vrouwelijke ondernemers wiens onderneming staat ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel;
- ondernemende vrouwen binnen een bedrijfsorganisatie welke staat ingeschreven
in het handelsregister van de Kamer van Koophandel; de inschrijving
en correspondentie geschiedt via het bedrijf.
Uit eenzelfde vestigingsplaats kunnen maximaal 2 deelnemers uit dezelfde
branche lid worden.

Art. 3.3
Het staat het bestuur vrij om degene die aansluiting zoekt bij de stichting V&Z
en die blijkens de bedrijfsomschrijving in het handelsregister of blijkens zijn
feitelijke activiteiten zich richt op dezelfde of concurrerende doelen als de stichting,
uit te sluiten van aansluiting.

Art. 3.4
De deelnemers hebben noch enig stemrecht in enige vergadering van de stichting
V&Z of haar bestuur, noch zijn zij op andere wijze betrokken bij de benoeming
van het bestuur van de stichting V&Z.


Financiële verplichtingen
Art. 4.1
Zij die deelnemen aan de stichting V&Z dienen hiertoe een jaarlijkse bijdrage
te voldoen. De te betalen bijdrage wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld
en wordt jaarlijks aan de deelnemers gefactureerd. Betaling hiervan dient te
geschieden binnen dertig dagen na de op de factuur vermelde factuurdatum.

Art. 4.2
De stichting V&Z mag voor de door haar te organiseren activiteiten een toeslag
in rekening brengen. De deelnemers zullen hiervan voorafgaand aan de activiteit
op de hoogte worden gesteld.

Art. 4.3
Wanneer een deelnemer zich heeft aangemeld voor een door V&Z georganiseerde
bijeenkomst kan deze aanmelding vóór de op de website vermelde
sluitingsdatum kosteloos geannuleerd worden. Indien de reservering na de
sluitingsdatum wordt geannuleerd zal het vooraf aangegeven No Show bedrag
in rekening worden gebracht.

Art. 4.4
Wanneer een factuur niet binnen de eerste termijn van dertig dagen is voldaan
is de deelnemer in verzuim. De deelnemer is vanaf dan de wettelijke
handelsrente verschuldigd over het openstaande totaalbedrag. Deelnemers
die niet tijdig betalen ontvangen na dertig dagen een eerste herinnering, is
er na veertien dagen nog niet betaald dan volgt een tweede herinnering met
verschuldigde rente. Is er veertien dagen nadien nog niet betaald dan volgt
een aanmaning met de mededeling dat de deelnemer verwijderd wordt van
de website. Wanneer hierop geen betaling wordt ontvangen gaat het bestuur
vordering ter incasso uit handen geven aan een derde. De hiermee gemoeide
kosten komen voor rekening van de deelnemer.

Art. 4.5
Wanneer een deelnemer in verzuim is met de betaling van enige factuur kan
het bestuur deze deelnemer weigeren bij de door de stichting V&Z georganiseerde
activiteiten.

Art. 4.6
Wanneer een deelnemer niet of niet tijdig voldoet aan de op hem rustende
financiële verplichtingen voortvloeiende uit het aangesloten zijn bij de stichting
V&Z kan het bestuur, eenzijdig, besluiten om aansluiting te beëindigen.

Art. 4.7
Een eventuele nieuwe aanmelding van de voormalige deelnemer zal pas één
jaar na een eerdere beëindiging van de aansluiting bij de stichting V&Z in
behandeling worden genomen. De aanvraag kan in dat geval slechts middels
eenstemmig bestuursbesluit worden geaccepteerd.

Art. 4.8
De bijdrage van de stichting V&Z loopt van 1 juni tot 1 juni.

Art. 4.9
Bij toetreding tot de stichting V&Z gedurende het lopende boekjaar, t.w. de
maanden december tot juni zal de hoogte van de bijdrage door het bestuur
worden bepaald.

Art. 4.10
Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van adreswijzigingen.

Art. 4.11
Een deelnemer is bevoegd de aansluiting bij de stichting tegen het einde
van het boekjaar te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van
tenminste twee maanden; er vindt geen restitutie plaats van de reeds betaalde
jaarlijkse bijdrage. De beëindiging dient te geschieden door een schriftelijke
kennisgeving aan het bestuur. Zonder schriftelijke beeindiging wordt het
lidmaatschap stilzwijgend met 1 jaar verlengd.

Slotbepalingen
Art. 5.1
De bepalingen in dit reglement vinden hun oorsprong in de statuten. Daar
waar deze (ogenschijnlijk) in strijd zijn met de laatstgenoemde, dient de desbetreffende
bepaling herzien te worden en zijn de statuten leidend.

Art. 5.2
In die gevallen, waarin de reglementen, noch de statuten, noch de wet
voorziet, beslist het bestuur bij meerderheid van stemmen.

Art. 5.3
Alle bestuursleden zijn gehouden de statuten en het reglement, te kennen, na
te leven en op naleving toe te zien.